Rámcový vzdělávací program v Leskavičce

Naše výuka bude probíhat v souladu s rámcovým vzdělávací programem a budeme používat pracovní sešity vydávané MC nakladatelstvím Brno

www.mcnakladatelstvi.cz

PRACOVNÍ SEŠIT 1 – DÍTĚ A JEHO TĚLO

Procvičovány jsou oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy: rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoba, pravolevá a prostorová orientace, jemná motorika, smysl pro rytmus.

PRACOVNÍ SEŠIT 2 – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA, ROZVOJ ŘEČI

Úkoly v sešitu jsou zaměřené na rozvíjení řečových schopností u dětí předškolního věku. Zábavnou formou podporují jak naslouchání, vnímání a porozumění, tak i pochopení pojmů, výslovnost, mluvní projev a vyjadřování. Při práci se zdokonalují také výtvarné, pohybové, hudební a dramatické dovednosti.

PRACOVNÍ SEŠIT 3 – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA, ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Děti se budou učit pracovat se základními číselnými a matematickými pojmy i souvislostmi. Naučí se orientovat v počtu, chápat číselnou řadu, poznat více, méně, stejně. Seznámí se hravou formou s některými písmeny a čísly.

PRACOVNÍ SEŠIT 4 – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Pomocí funkčních obrázků se děti seznamují s pravidly chování k druhým a s nutností respektovat práva ostatních lidí. Mají možnost si uvědomit, že osobnostní odlišnosti lidí jsou přirozené. Učí se navázat přirozený kontakt s dospělým, spolupracovat s ostatními lidmi (obsahem sešitu jsou dvě společenské hry), dodržovat dohodnutá pravidla ve hře i v životě. Mají možnost uplatňovat své potřeby, rozvíjet prosociální chování, ale i respektovat přání a potřeby ostatních.

PRACOVNÍ SEŠIT 5 – DÍTĚ A SPOLEČNOST

Cílem sešitu je seznámit děti zábavným způsobem s duchovními i materiálními hodnotami světa kolem nich a podpořit je při poznávání a spoluutváření pravidel při hře i v běžném životě. Seznamuje je s oblastí kultury a vede k osvojení pravidel chování při různých kulturních akcích.

PRACOVNÍ SEŠIT 6 – DÍTĚ A SVĚT

Snahou při vytváření sešitu bylo zábavnou i poučnou formou založit u dětí předškolního věku povědomí o okolním světě a dát základy pro utvoření si pozitivního vztahu i respektu  a odpovědnosti k přírodě.

V MC nakladatelství je možné objednat mnoho dalších titulů pro vzdělávání i zábavu dětí na všech stupních vzdělání.